Toelichting t.b.v. gemeenteraadsbesluit

Het ontwerp voor het Plein Middelrode is gebaseerd op intensief overleg tussen de initiatiefnemers (Parochie, Driezeeg en de Moerkoal), de inwoners van Middelrode en de gemeente. Overleg is gevoerd, presentatie zijn gehouden en ophaalbijeenkomsten hebben op diverse momenten plaatsgevonden. Zo is afzonderlijke gesproken met de meest betrokken aanwonenden en zijn plenaire bijeenkomsten geweest. Via perspublicaties, o.a. de Brug, Thuis in het Nieuws,  en het Brabants Dagbladzijn de plannen ruimschoots ‘aan de man’ gebracht. Dagblad) Plannen hebben hierbij en ook bij inloopbijeenkomsten open gestaan voor suggesties.  Op basis van het nu voorliggende ontwerp zijn de kosten geraamd. In totaal en inclusief alle bijkomende kosten, uitvoeringskosten en omzetbelasting worden de kosten geraamd op, afgerond, 300.000,- euro. Daarbij is uitgegaan van volledige vernieuwing van de bestrating, beplanting, bijkomende kosten zoals verlichting, bebording, nutskosten, wateraansluiting en elektriciteitsvoorziening voor weekmarkt en evenementen.

De verdere technische planuitwerking en de uitvoering wordt, in overleg met de gemeente,  door de initiatiefgroep ter hand genomen.

De kosten worden gezamenlijk gedragen door de gemeente en het lokale initiatief.

Het lokale initiatief, bestaande uit de gemeenschap, de parochie en dorpshuis de Moerkoal draagt gezamenlijk bij met een investering van 100.000,- euro. De gemeenteraad wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van 200.000,- euro.

De lokale Gemeenschap

Alhoewel het Plein een algemene noodzakelijke infrastructurele voorziening is, vinden de Initiatiefnemers en de gemeente dat het ‘nieuwe’ plein vooral de Leefbaarheid van de kern Middelrode versterkt. In de vorm van zelfwerkzaamheid de bevolking en het bedrijfsleven graag meedoen.

De Parochie

De Parochie ziet haar verantwoordelijkheid in het zich meer open stellen naar de gemeenschap toe en doet onder andere daarom een bijdrage aan het oplossen en verbeteren van de nijpende verkeers- en parkeersituatie. De parochie wordt hierbij gesteund door het Bisdom. De parochie zie haar verantwoordelijkheid ook in het gegeven dat, nu de H. Sacramentskerk de rooms-katholieke kerk voor Berlicum en Middelrode is, compensatie en versterking van voorzieningen in Middelrode noodzakelijk is. Reguliere kerkdiensten, uitvaarten en andere gelegenheden vragen betere en meer veilige voorzieningen qua bereikbaarheid en parkeren. Het voorliggende plan heeft de kerk ‘dichter bij het plein’ gebracht.

Dorpshuis de Moerkoal

Dorpshuis de Moerkoal ziet het ook als haar belang dat Middelrode een ‘echt’ plein krijgt. Voor evenement zoals ‘Mirrooi Life’, ‘Zingen onder de Boom’, Weekmarkt, kermis, etc. is een plein dat meer geschikt voor deze functie en voldoende bereikbaarheid en parkeergelegenheid biedt belangrijk. De Moerkoal doet haar bijdrage in facilitair opzicht in de vorm van opstellen en technische uitwerking van de plannen, het sturen en begeleiden van de uitvoering. Daarnaast ligt in de terrasvernieuwing ook een belang voor de Moerkoal.

De Gemeente

In ons voorstel draagt de gemeente het grootste deel van de investering zijnde 200.000,- euro. Daarnaast heeft de gemeente bijgedragen in de procesbegeleiding, de technische inbreng en de draagvlakversterking.

De planning is dat de technische voorbereidingen in maart/april worden afgerond zodat een en ander voor de vakanties kan worden gerealiseerd.

De planning

De planning is dat de technische voorbereidingen in maart/april 2018 worden afgerond zodat een en ander voor de vakanties kan worden gerealiseerd.

Projectsturing

Het project wordt door een werkgroep gestuurd en georganiseerd. Een Comité van Toezicht houdt periodiek overleg en klankbord met de werkgroep.